فروشگاه لباس بچه گانه

واردکننده مستقیم از ترکیه و چین

فروشگاه لباس بچه گانه

فروشگاه لباس بچه گانه واردکننده مستقیم از ترکیه و چین

صفحه پرداخت

      مشتری گرامی جهت پرداخت بهای کالای خود روی شکل پایین کلیک  کنید.                                            

 

 

                                                   

سري E

زیر دکمه ای(بادی)آستین دار:  11000 تومان

زیر دکمه ای(بادی)آستین کوتاه:  10000 تومان

شلوار:  12000 تومان

تیشرت: 13000 تومان

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: کارترز , تیشرت , زیردکمه ای , بادی

سری D

زیر دکمه ای(بادی)آستین دار:  11000 تومان

شلوار:  12000 تومان

 

 

کدهای فروش رفته در زیر عکسها توضیح داده شده است.

 


 

 کد 2و 3و5 فروش رفته

 کد 6و 7 فروش رفته

 کد 14و 15 فروش رفته

 کد 17و 18و19و20 فروش رفته

 کد 26و 30 فروش رفته

 کد 22 فروش رفته

 

 کد 36و 37 و38و39 فروش رفته

 کد 41و 42و45 فروش رفته

 کد 48و 49و50 فروش رفته

 

 کد 55و 57 فروش رفته

 کد 61و 62 فروش رفته

 کد 67و 69 فروش رفته

 کد 73و 74 فروش رفته

 کد 77فروش رفته

 کد 80و 81 فروش رفته

 کد 82و 83و84 فروش رفته

 کد 85و 86و87و88و89 فروش رفته

 کد 93و 94 فروش رفته

 کد 96و 97 فروش رفته

 کد 103و 105 فروش رفته

 کد 105و108 فروش رفته

 کد 110و 111فروش رفته

 کد 114و 116و117 فروش رفته

 کد 118و 120و121فروش رفته

 کد 123 فروش رفته

 کد 128و129و130 فروش رفته

 کد 135و137 فروش رفته

 کد 138 فروش رفته

 کد 142و143وو146144 فروش رفته

 کد 147و149و151 فروش رفته

  کد 155 فروش رفته

  کد 160و161 فروش رفته

  کد 162 فروش رفته

  کد 167و168و169و170فروش رفته

  کد 173و175 فروش رفته

  کد 178 فروش رفته

  کد 182و183و184و185 فروش رفته

 

 


برچسب‌ها: کارترز , تیشرت , زیردکمه ای , بادی

سری C

 

زیر دکمه ای(بادی)آستین دار:  11000 تومان

زیر دکمه ای(بادی)آستین کوتاه:  10000 تومان

شلوار:  12000 تومان

تیشرت: 11000 تومان

 

کدهای فروش رفته در زیر عکسها توضیح داده شده است.

 

 


 

 

 کد 223 و 225  فروش رفته

 

 کد 236 و 237  فروش رفته

 

 

 

 کد 250 و 251و 252  فروش رفته

 کد 247   فروش رفته

 کد 254  فروش رفته

 کد 256   فروش رفته

 کد 260 و 261  فروش رفته

 کد 263   فروش رفته

 کد 266 و 267  فروش رفته

 کد 269 و 270  فروش رفته

 کد 272 و 273و 274  فروش رفته

 کد 276  فروش رفته

 کد 278 و 280 فروش رفته

 کد 282   فروش رفته

 کد 283 و 285و 286و 287  فروش رفته

 کد 288   فروش رفته

 

 کد 299 فروش رفته

 کد 304   فروش رفته

 کد 306 و 307   فروش رفته

 کد 309   فروش رفته

 کد 313 و314 فروش رفته

کد 317   فروش رفته


برچسب‌ها: کارترز , تیشرت , زیردکمه ای , بادی

سری B

 

زیر دکمه ای(بادی)آستین دار:  11000 تومان

 

کدهای فروش رفته در زیر عکسها توضیح داده شده است.

 

 


 

 

 کد 183 و 184و 186و 187  فروش رفته

 کد 189 و 191  فروش رفته

 کد 193 و 195و 196و 197  فروش رفته

 کد 199 و 202  فروش رفته

 کد 205 و 206  فروش رفته

 کد 210   فروش رفته

 کد 218 و 220و 221و 222  فروش رفته

 

 


برچسب‌ها: کارترز , تیشرت , زیردکمه ای , بادی

نمونه هایی از ،سری قبل از A فروخته شده

فروخته شده

 فروخته شده

 فروخته شده

فروخته شده


برچسب‌ها: شلوار , تیشرت , بافت

سری A

 

تی شرت و شلوار : 12000 تومان

زیردکمه ای :11000 تومان

 

  

کدهای فروش رفته در زیر عکسها توضیح داده شده است.


 

 

 

 

  کدهای 1 الی 6    3ماهه

 کدهای 1 الی 6    3ماهه    

  کدهای 7 الی 19   6ماهه            کد 7و8و9 فروش رفته

 کدهای 7 الی 19   6ماهه          کد 10 فروش رفته

 کدهای 7 الی 19   6ماهه            کد 14 فروش رفته

 کدهای 7 الی 19   6ماهه       کد 15  فروش رفته

 کدهای 7 الی 19   6ماهه     کد 19  فروش رفته

 کدهای 20 الی 29   9ماهه          کد 20 فروش رفته

 کدهای 20 الی 29   9ماهه

 کدهای 20 الی 29   9ماهه         کد 25و26 و27 فروش رفته

 کدهای 20 الی 29   9ماهه                     کد 29 فروش رفته

 کدهای 30 الی 39   12ماهه

 کدهای 30 الی 39   12ماهه                     کد 33 فروش رفته

 کدهای 30 الی 39   12ماهه

 کدهای 30 الی 39   12ماهه       کد 38 فروش رفته

 کدهای 40 الی 47   18ماهه

 کدهای 40 الی 47   18ماهه                          کد 43 فروش رفته

 کدهای 40 الی 47   18ماهه      کد 46 فروش رفته

 کدهای 48 الی 62   24ماهه

 کدهای 48 الی 62   24ماهه

 کدهای 48 الی 62   24ماهه                              کد 54 فروش رفته

 کدهای 48 الی 62   24ماهه                             کد 59فروش رفته

 کدهای 48 الی 62   24ماهه                       کد 61 فروش رفته

 کدهای 63 الی 67     0 تا3 ماهه            کد 64 فروش رفته

 

  کدهای 63 الی 67     0 تا3 ماهه    کد 66و67 فروش رفته

  کدهای 68 الی 77     3 تا6  ماهه      کد 68 و 69 فروش رفته

 کدهای 68 الی 77     3 تا6  ماهه               کد 72 فروش رفته

 کدهای 68 الی 77     3 تا6  ماهه    کد 73و75 فروش رفته

 کدهای 68 الی 77     3 تا6  ماهه    کد 77 فروش رفته

 کدهای 78 الی 87     6 تا9  ماهه      کد 78و79و 80  فروش رفته

 کدهای 78 الی 87     6 تا9  ماهه      کد82 و81 فروش رفته

 کدهای 78 الی 87     6 تا9  ماهه     کد 84 فروش رفته

 کدهای 78 الی 87     6 تا9  ماهه

 کدهای 88 الی 97     9 تا12  ماهه   کد 89 و88 فروش رفته

 کدهای 88 الی 97     9 تا12  ماهه        کد 90 و 91  و 92فروش رفته

 کدهای 88 الی 97     9 تا12  ماهه      کد 93 و 94 فروش رفته

 کدهای 88 الی 97     9 تا12  ماهه                       کد 95و96و97 فروش رفته

 کدهای 98 الی 102     12 تا18  ماهه      کد98 و99 فروش رفته

 کدهای 98 الی 102     12 تا18  ماهه      کد 100و101و102 فروش رفته

 کدهای 103الی 107     18 تا24  ماهه     کد 103و104و105 فروش رفته

 کدهای 103الی 107     18 تا24  ماهه      کد 106و107 فروش رفته

 کدهای 108الی 117     6 ماهه   کد 108و109 و 112 فروش رفته

 کدهای 108الی 117     6 ماهه

 کدهای 118الی 132     9 ماهه      کد 119 فروش رفته

 کدهای 118الی 132     9 ماهه       کد 122 فروش رفته

 کدهای 118الی 132     9 ماهه     کد 123و125 فروش رفته

 کدهای 118الی 132     9 ماهه                         کد 127و 126 فروش رفته

 کدهای 118الی 132     9 ماهه         کد 129 و 130 فروش رفته

 کدهای 118الی 132     9 ماهه        کد 131و132 فروش رفته

 کدهای 133الی 149     12 ماهه      کد 134 فروش رفته

 کدهای 133الی 149     12 ماهه       کد 137 و 136فروش رفته

 کدهای 133الی 149     12 ماهه        کد 138 و 139 فروش رفته

 کدهای 133الی 149     12 ماهه              کد 140 و141و142 فروش رفته

 کدهای 133الی 149     12 ماهه                 کد 144 فروش رفته

 کدهای 133الی 149     12 ماهه        کد 147  و145فروش رفته

 کدهای 133الی 149     12 ماهه     کد 148و 149 فروش رفته

 کدهای 150الی 163     18 ماهه         کد 150 و 151 فروش رفته

 کدهای 150الی 163     18 ماهه

 کدهای 150الی 163     18 ماهه          کد 154 فروش رفته

 کدهای 150الی 163     18 ماهه                    کد 157 و 158فروش رفته

 کدهای 150الی 163     18 ماهه        کد 159و160فروش رفته

 کدهای 150الی 163     18 ماهه      کد 161 فروش رفته

 کدهای 164الی 183     24 ماهه

 کدهای 164الی 183     24 ماهه          کد 166  و167 فروش رفته

 کدهای 164الی 183     24 ماهه             کد 171و 170 فروش رفته

 کدهای 164الی 183     24 ماهه

 کدهای 164الی 183     24 ماهه    کد 176 فروش رفته

 کدهای 164الی 183     24 ماهه                        کد 178 فروش رفته

 کدهای 164الی 183     24 ماهه                                         

 

           

برچسب‌ها: کارترز , تیشرت , زیردکمه ای , بادی

.: Weblog Themes By SlideTheme :.